Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Starosta Górowski apeluje do mieszkańców o ograniczenie wizyt
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje
  • PCZK informuje
  • Wydział Komunikacji i Dróg informuje
  • Komunikat organizacyjny
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportTo jest archiwalna strona www do 1.4.2020
Aktualna znajduje się pod adresem www.powiatgora.plWydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Do podstawowych zadań Wydziału należy:


I. Zadania w zakresie oświaty:
1. Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych:
a) szkół specjalnych,
b) szkół ponadpodstawowych,
c) placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
d) poradni psychologiczno-pedagogicznych udzielających dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
e) specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,
f) placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
g) placówek doskonalenia nauczycieli,
h) bibliotek pedagogicznych.
2. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem przez Radę Powiatu Górowskiego planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych.
3. Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem szkole podstawowych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
4. Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem arkuszy organizacji szkół i placówek.
5. Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem odpowiedniej formy kształcenia uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
6. Prowadzenie spraw związanych z organizacją indywidualnego nauczania przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
7. Prowadzenie spraw związanych z organizacją wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez dyrektorów uprawnionych podmiotów w porozumieniu z organem prowadzącym.
8. Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw administracyjnych, a w szczególności nad:
a) przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
b) przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.
9. Przygotowanie przeprowadzenia przez organ prowadzący analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, przygotowania sprawozdania w tym zakresie i jeżeli zachodzi taka potrzeba przygotowania materiałów niezbędnych do wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego.
10. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki oraz zwalniania z nich w całości lub części rodziców albo pełnoletniego ucznia.
11. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym warunków korzystania z internatu, w tym wysokości opłat za zakwaterowanie i wyżywienie , a także terminu i sposobu ich wnoszenia oraz zwalniania z nich w całości lub części rodziców albo pełnoletniego ucznia.
12. Prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem przez dyrektora szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę lub placówkę szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).
13. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
14. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej.
15. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem dotacji szkołom i placówkom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz szkołom i placówkom niepublicznym.
16. Sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie oświaty.
17. Przygotowanie projektu informacji o realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny dla organu wykonawczego.
18. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki.
19. Prowadzenie spraw związanych z powierzeniem funkcji dyrektora szkoły lub placówki przez organ prowadzący oraz odwołaniem z tej funkcji.
20. Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, będących w zakresie kompetencji organu prowadzącego.
21. Prowadzenie wybranych spraw związanych z wykonywaniem czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki.
22. Prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem postępowania związanego z nadawaniem stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.
23. Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli przyporządkowanych organowi prowadzącemu.
24. Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem przez organ prowadzący szkołę lub placówkę powierzenia przez dyrektora szkoły lub placówki stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce.
25. Prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem przez organ prowadzący nauczyciela szkoły lub placówki, w której nie utworzono stanowiska wicedyrektora.
26. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zgody przez organ prowadzący na zatrudnienie osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego.
27. Prowadzenie spraw związanych z finansowaniem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
28. Prowadzenie spraw związanych z porozumieniem dyrektora szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe z organem prowadzącym w zakresie zawodów w których kształci szkoła.
29. Współdziałanie z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty.
30. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zaleceń wynikających z czynności nadzoru wydanych organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
31. Prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem przez dyrektora szkoły lub placówki z organem prowadzącym programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole lub placówce.
32. Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem przez organ prowadzący szkołę lub placówkę uchylenia uchwały rady pedagogicznej przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.
33. Prowadzenie spraw związanych z wnioskami i opiniami rad rodziców kierowanych do organu prowadzącego szkołę lub placówkę.
34. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, w tym organizacjami harcerskimi, a także osobami prawnymi prowadzącymi statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.
35. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkami innych właściwych służb w działaniach służących podnoszeniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
36. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawach dotyczących oświaty.

II. Zadania w zakresie kultury:
1. Współpraca ze związkami i stowarzyszeniami twórczymi oraz organizacjami społeczno-kulturalnymi, związkami wyznaniowymi w zakresie upowszechniania kultury.
2. Wspieranie działań kulturalnych prowadzonych przez samorządy i jednostki pozarządowe.
3. Tworzenie i prowadzenie samodzielnie programów z zakresu edukacji kulturalnej dzieci
i młodzieży - wspieranie działań samorządów w w/w zakresie.
4. Wymiana kulturalna w regionie, w kraju i zagranicą, oraz rozwój życia kulturalnego powiatu.
5.Gospodarowanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na realizację zadań w sferze kultury i sztuki.
6. Podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej.
7. Opracowywanie powiatowego programu opieki nad zabytkami oraz przygotowywanie sprawozdań okresowych w tym zakresie.

III. Zadania w zakresie sportu:
1. Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym:
a) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
b) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
c) tworzenie, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.
2. Nadzór nad realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez Powiatowy
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze,

IV. Zadania w zakresie promocji powiatu:
1.Organizowanie i prowadzenie promocji na rzecz Powiatu, a zwłaszcza opracowywanie wydawnictw i materiałów promocyjnych, przygotowywanie uczestnictwa w targach, wystawach oraz innych imprezach promocyjnych (koordynacja, pozyskiwanie kapitału i stymulowanie zainteresowania powiatu).
2.Koordynacja zadań związanych z redagowaniem serwisu internetowego Powiatu Górowskiego www.powiatgora.pl.
3. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Górze.

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.