Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • XX edycja Góry Grosza
  • Aktualna sytuacja w powiecie
  • Komunikat PCZK w Górze
  • Pomoc specjalistyczna on-line
  • Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportTo jest archiwalna strona www do 1.4.2020
Aktualna znajduje się pod adresem www.powiatgora.plREGULAMIN wewnętrzny dla użytkowników obiektu Pływalni – „AKWAWIT”
REGULAMIN
wewnętrzny dla użytkowników obiektu Pływalni – „AKWAWIT”
§ 1

Cel regulaminu.

1. Regulamin wewnętrzny służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości
w obiekcie Pływalni.

2. Regulamin jest obowiązujący dla wszystkich użytkowników obiektu Pływalni.
Wraz z kupnem karty prawa wstępu użytkownik zobowiązany jest przestrzegać
postanowień niniejszego regulaminu oraz wszystkich pozostałych regulaminów
wydanych dla zapewnienia bezpieczeństwa, prawidłowej eksploatacji i sprawnego
zarządzania.

3. Podczas uroczystości, imprez, zawodów itp. kierownicy ekip i imprez są odpowiedzialni za to, aby wszyscy uczestnicy i goście przestrzegali niniejszego regulaminu.
§ 2

Użytkownicy.

1. Użytkownikiem jest osoba, która posiada ważną kartę wykupiła prawo wstępu i przebywa na terenie Pływalni.

2. Użytkowanie obiektu dostępne jest dla każdego, jednak z wyłączeniem osób:
a) które znajdują się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod działaniem narkotyków,
b) z chorobami zakaźnymi i wzbudzającymi wstręt, wypryskami na skórze
oraz otwartymi ranami.

3. Osobom ze skłonnościami do ataków skurczów lub utraty przytomności
oraz psychicznie upośledzonym wstęp i pobyt na terenie obiektu jest dozwolony tylko
z odpowiedzialną osobą towarzyszącą.

4. Dzieci poniżej 7-miu lat mogą przebywać na terenie obiektu oraz kąpać się wyłącznie pod opieką dorosłych.

5. Kierownictwo Pływalni może, jeżeli jest to konieczne, ograniczyć korzystanie
z obiektu w całości lub jego części.

6. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz Pływalni – w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za wiedzą i zgodą Kierownictwa Pływalni.

7. Organizatorzy imprez zobowiązani są do:
a) przestrzegania regulaminy wewnętrznego oraz przepisów bezpieczeństwa uczestników.

8. Na sygnał dźwiękowy kąpiący są obowiązani do natychmiastowego wyjścia z wody.
§ 3

Uprawnienie do wstępu.

1. Każdy użytkownik musi posiadać ważną kartę wstępu na teren Pływalni lub inny dokument stwierdzający wykupione prawo pobytu.

2. Wykupiona karta wstępu podlega rozliczeniu i zwrotowi przy kasie Pływalni przy opuszczanie obiektu. Nie dotyczy to kart abonamentowych, które podlegają zwrotowi po upływie okresu ich użytkowania.

3. Każdy uczestnik może korzystać ze wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie obiektu za dodatkową opłatą.
4. Uruchomienie urządzeń korzystanie z usług wymagających dodatkowej opłaty odbywa się za pomocą wprowadzenia karty magnetycznej do czytnika lub po wniesieniu dodatkowych opłat w terminalu kasowym.

5. Pełna należność za korzystanie z urządzeń oraz ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie obiektu muszą być uregulowane w momencie opuszczenia obiektu.

6. Zorganizowane grupy przedszkolne, szkolne itp. mogą przebywać na terenie obiektu na podstawie karty wstępu zbiorowego będącej w posiadaniu opiekuna grupy.

7. Na każde żądanie personelu użytkownik obowiązany jest okazać kartę wstępu.

8. Za nie wykorzystanie karty wstępu oraz w przypadku wydalenia użytkownika
z obiektu, uiszczone opłaty nie są zwracane.

9. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia karty wstępu użytkownik obowiązany
jest uiścić karę umowna w kwocie 10,00 zł.

10. W przypadku wejścia na teren obiektu w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, użytkownik zostanie z obiektu wydalony, a w przypadkach rażącego naruszenia regulaminu lub popełnienia przestępstwa, nastąpi zgłoszenia do organów ścigania.
§ 4

Godziny otwarcia.

1. Godziny otwarcia obiektu i korzystania z poszczególnych urządzeń lub usług podane są do wiadomości przy wejściu głównym, przy kasie i poszczególnych pomieszczeniach.

2. W przypadku dużej frekwencji, organizacji imprez, zawodów a także ze względu na bezpieczeństwo eksploatacji, poszczególne części obiektu mogą zostać przejściowo zamknięte.
§ 5

Korzystanie z obiektu.

1. Urządzenia i wyposażenie Pływalni należy użytkować z należytą troską. Po odejściu od basenów, w pomieszczeniach szatni i natrysków, a także w części gastronomicznej dla osób rozebranych należy chodzić boso lub w obuwiu kąpielowym.

2. Zabronione jest równoczesne otwieranie lub pozostawiane otwartych kilku pryszniców dla przemiennego użytkowania.

3. Zakazane jest przynoszenie ze sobą na teren obiektu Pływalni przedmiotów szklanych i innych niebezpiecznych przedmiotów.

4. Natychmiast po stwierdzeniu zniszczenia lub uszkodzenia na terenie obiektu należy informować o tym obsługę Pływalni.

5. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia bądź zanieczyszczenia przedmiotów
i urządzeń stanowiących własność Pływalni, użytkownicy obowiązani są
do uiszczenia odszkodowania stanowiącego równowartość spowodowanej szkody.

6. Obowiązuje zakaz wprowadzania na teren obiektu wszelkiego rodzaju zwierząt.

7. Zabronione jest przynoszenie ze sobą na teren obiektu jakichkolwiek pojazdów
jak rowery, wózki dziecięce itp.

8. Na ślizgu należy zachować szczególną ostrożność w górnej części zwracając uwagę na istniejące poręcze i uchwyty.

9. Podczas zjazdu należy zachować odległość co najmniej 10 m między osobami zjeżdżającymi.

10. Ślizg należy wykonać w pozycji leżącej lub półsiedzącej.

11. Zabrania się wykonania zjazdu głową w dół na plecach lub na brzuchu.

12. Podczas zjazdu zabrania się:
a) stawania w rynnie,
b) trzymania się podczas zjazdu obrzeży,
c) zatrzymywania się podczas zjazdu.

13. Po wykonaniu ślizgu należy jak najszybciej opuścić basen lądujący.

14. Zabrania się wchodzić z basenu lądującego poprzez murki stanowiące jego obrzeża.
§ 6

1. Nakrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni głównej.

2. Istniejące kabiny, przebieralnie mogą być używane wyłącznie do rozbierania
i ubierania się.

3. Dorośli mogą zabierać ze sobą do kabiny pojedynczej dzieci tylko wtedy,
gdy są ich prawowitymi prawnymi opiekunami.

4. Dla przechowywania garderoby osobistej należy korzystać wyłącznie z szafek
na garderobę.

5. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach na garderobę.

6. O każdorazowym fakcie zagubienia paska z kluczykiem lub samego klucza od szafki na garderobę, użytkownik obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie obsługę kasy Pływalni. W przypadku zagubienia paska z kluczykiem lub samego klucza od szafki na garderobę, użytkownik obowiązany jest uiścić karę umowną w kwocie 20,00 zł. Kwota ta zostanie zwrócona użytkownikowi w przypadku odnalezienia klucza i zdania go za pokwitowaniem w terminie 7 dniowym.
§ 7

Strój kąpielowy.

1. Pobyt w hali basenowej i sali konsumpcyjnej dla osób w kostiumach kąpielowych dozwolony jest wyłącznie w stroju kąpielowym. O tym czy strój kąpielowy odpowiada powyższym wymogom decyduje personel hali basenowej.

2. Do basenów nie wolno wchodzić w obuwiu kąpielowym itp.

3. Pranie kostiumu kąpielowego na terenie obiektu Pływalni jest niedozwolone. Płukanie kostiumu kąpielowego dopuszczalne jest jedynie w umywalkach w sanitariatach.

§ 8

Regulamin wewnętrzny.

1. Pobyt na terenie obiektu służy wypoczynkowi, rozprężeniu i przyjemności. W związku z powyższym każdy użytkownik obowiązany jest zachować się kulturalnie
i nie zakłócać spokoju innym użytkowników.

2. W szczególności niedopuszczalne jest:
a) hałasowanie, użytkowanie radioodbiorników, telewizorów przenośnych, gramofonów, instrumentów muzycznych i urządzeń sygnalizacyjnych. Personel Pływalni uprawniony jest do odebrania i zabezpieczenia urządzeń
i instrumentów zakłócających spokój innym użytkownikom,
b) plucie na posadzkę oraz do wody w basenach,
c) wyrzucanie szkła i innych ostrych przedmiotów,
d) zarobkowe fotografowanie bez zezwolenia,
e) propagowanie wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych,
f) wszelkiego rodzaju gry piłkami i gry rzutowe,
g) palenie tytoniu na terenie całego obiektu,
h) wyrzucanie i pozostawianie odpadków w miejscach do tego nie przeznaczonych.

3. Użytkownicy nie powinni zajmować leżaków, krzeseł itp. w sposób ciągły
i zobowiązani są posprzątać sprzęt w momencie opuszczenia dotychczas
zajmowanego miejsca.
4. Użytkownicy powinni korzystać z krzeseł, leżaków itp., tylko w stroju kąpielowym lub po uprzednim położeniu ręcznika. Przenoszenie leżaków, krzeseł itp., w inne miejsca jest zabronione.

§ 9

Korzystanie z basenów.

1. Każdy użytkownik zamierzający korzystać z basenów do pływania lub kąpieli przed wejściem do hali basenowej obowiązany jest do obmycia całego ciała. Do tego celu przeznaczone są pomieszczenia pryszniców z ciepłą i zimną wodą zlokalizowane przed wejściem do hali basenowej. Prysznice po użyciu należy każdorazowo wyłączyć celem niedopuszczenia do zbędnego zużycia wody.

2. Przed umyciem ciała w pomieszczeniu pryszniców zalecamy skorzystanie z toalety.

3. Należy unikać wszelkiego zanieczyszczenia wody basenowej. Zabronione jest używanie w wodzie basenowej mydła i innych środków czyszczących.

4. W celu zapewnienia użytkownikom maksymalnego stopnia bezpieczeństwa, zabrania się:
a) biegania po obejściach basenów,
b) wskakiwania do wody,
c) wpychania do wody innych użytkowników,
d) zanurzania osób korzystających z kąpieli,
e) wykonywania ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych
i poręczach.

5. Osoby nie umiejące pływać winny zachować szczególną ostrożność w bezpośrednim sąsiedztwie basenu dla pływających.

6. O każdym spostrzeżonym wypadku lub zranieniu należy niezwłocznie informować personel obiektu w celu udzielenia pomocy medycznej.

§ 10

1. W celu stworzenia dzieciom i młodzieży szkolnej warunków bezpiecznego
i przyjemnego spędzania czasu w naszym obiekcie, nieodzowne jest zapewnienie ze
strony organizatora przyjazdu grupy właściwej opieki i nadzoru przez upoważnionych
do tego wychowawców lub opiekunów.

2. Jeden opiekun powinien sprawować opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż 15 osób. W grupach przedszkolnych jeden opiekun sprawuje opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż 10 dzieci. w odniesieniu do grup osób niepełnosprawnych liczba opiekunów zależna jest od stanu upośledzenia zdrowia podopiecznych.

3. Grupy przedszkolne powinny korzystać przede wszystkim z brodzika przeznaczonego dla dzieci przedszkolnych. Korzystanie przez dzieci przedszkolne z innych zbiorników wodnych oraz zjeżdżalni w hali basenowej może mieć miejsce wyłącznie pod stałą opieką osób dorosłych.

4. W czasie całego pobytu na terenie Pływalni opiekunowie obowiązani są dopilnować, by uczestnicy grupy zachowywali się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.

5. Opiekunowie grup wchodzą na hale basenową bezpłatnie bez dodatkowej opłaty.

6. Opiekunowie zobowiązani są przebierać się w strój kąpielowy i przez cały czas pobytu grupy w hali basenowej przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.

7. Do obowiązków opiekunów grup należą w szczególności:
a) wprowadzenie grupy do holu głównego Pływalni i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,
b) załatwianie w kasach wszystkich formalności związanych z wykupem karty grupowej oraz pobraniem pasków z kluczykami od szafek odzieżowych,
c) przekazanie pasków z kluczykami uczestnikom grupy oraz pouczenie
o sposobie korzystania z szafek i pasków z kluczykami,
d) wprowadzenie grupy do szatni i dopilnowanie przebierania się przebrania się w stroje kąpielowe, umieszczenia odzieży i butów w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek,
e) przeprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń natryskowych i sanitariatów,
f) dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników grupy pod prysznicami, wskazanie sanitariatów i ubikacji oraz zwrócenie uwagi na obowiązek korzystania z ubikacji i sanitariatów w czasie całego pobytu na hali basenowej,
g) przeprowadzenie grupy z natrysków i sanitariatów do hali basenowej,
h) zgłoszenie najbliższemu ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej,
i) kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w hali basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających
do utrzymania porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia
lub urządzeń Pływalni,
j) zarządzania zbiórki i wyprowadzenia grupy z hali basenowej do natrysków
i sanitariatów po upływie wyznaczonego czasu pobytu,
k) dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników grupy po wyjściu z hali basenowej,
l) dopilnowanie opróżnienia i zamknięcia szafek odzieżowych oraz zabranie przez uczestników grupy wszystkich rzeczy osobistych,
m) zebranie od uczestników grupy pasków z kluczykami od szafek odzieżowych
i rozliczenie się z nich w kasie Pływalni,
n) wyprowadzenie grupy do holu głównego Pływalni,
o) rozliczenie się w kasie Pływalni z pobytu grupy na Pływalni.

8. W czasie całego pobytu grupy w hali basenowej opiekunowie grup obowiązani
są do kontrolowania i nadzorowania właściwego i bezpiecznego korzystania
przez uczestników grupy z urządzeń Pływalni, zwłaszcza zaś ze zjeżdżalni wodnych.
§ 11

Przedmioty znalezione.

1. Rzeczy i przedmioty znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi obiektu, który postępuje z nimi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie prawami.

2. Zatrzymywanie przedmiotów znalezionych na terenie obiektu jest niedopuszczalne
i stanowi naruszenie prawa.
§ 12

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa.

Za szkody osobowe i rzeczowe użytkowników kierownictwo obiektu ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku, jeżeli personel obiektu lub inne osoby działające na jego zlecenie postępują niedbale bądź opieszale. Za szkody, które powstały w wyniku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, zaleceń i instrukcji personelu lub przez nieodpowiednie korzystanie z urządzeń obiektu, jego Kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności.§ 13

Nadzór.

1. Każdy użytkownik obiektu obowiązany jest postępować zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zaleceniami personelu obiektu.

2. Personel obiektu jest zobowiązany i pouczony, aby w stosunku do użytkowników obiektu zachować się taktownie i kulturalnie. Przekazanie personelowi obiektu napiwków lub prezentów jest zabronione.

3. Każdy użytkownik obiektu, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu lub nie podporządkowuje się poleceniom personelu, może być z obiektu usunięty przez powołanych do tego pracowników służb porządkowych. Pobyt takich osób na ternie obiektu może być w przyszłości zakazany na czas określony lub na stałe.

4. Wszelkie życzenia i zażalenia użytkownicy obiektu winni zgłaszać Kierownictwu obiektu.

§ 14

Organizacja zajęć dydaktycznych na Pływalni „AKWAWIT” w Lesznie.


1. Grupowe zajęcia dydaktyczne na Pływalni „AKWAWIT” mogą odbywać się
pod opieką i nadzorem instruktora przydzielonego przez Centrum Konferencji
i Rekreacji „AKWAWIT” Sp. z o.o. ( Dział Marketingu i Sprzedaży, Kierownictwo
Pływalni).

2. Dopuszcza się możliwość pobytu zorganizowanej grupy korzystającej z usług własnego instruktora, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu w Dziale Marketingu i Sprzedaży.

3. Przez grupę dydaktyczną rozumie się zespół minimum 10 osób uczących się pływać w sposób zorganizowany.

4. Indywidualne zajęcia nauki pływania odbywają się wyłącznie w obecności ratownika i instruktora przydzielonego przez Centrum Konferencji i Rekreacji „AKWAWIT” Sp. z o.o.

5. Instruktorzy realizujący zajęcia dydaktyczne na rzecz klientów Pływalni „AKWAWIT” nie mogą bez zgody Kierownictwa Pływalni przekazywać swoich uprawnień
do prowadzenia zajęć osobom trzecim tzn. nie mogą dokonywać zastępstwa
w prowadzeniu zajęć dydaktycznych bez zgody Kierownictwa Pływalni.

6. Osoby naruszające porządek publiczny oraz przepisy Regulaminu Pływalni będą wypraszane z terenu Pływalni.

7. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia, będące własnością Centrum Konferencji
i Rekreacji „AKWAWIT” Sp. z o.o. ponoszą pełną odpowiedzialnością materialną
za wyrządzone szkody, które będą wyceniane wg wartości odtworzeniowej
zniszczonych przedmiotów.

8. Szef zmiany ratowników pełniący dyżur na Pływalni oraz pozostali ratownicy sprawują nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Pływalni. Wszystkie osoby przebywające na terenie Pływalni zobowiązane są podporządkować się ich decyzjom dotyczącym postępowania na terenie Pływalni.
§ 15

Postanowienia końcowe.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem udostępnienia obiektu użytkownikowi
i obowiązuje na czas nieokreślony.


MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.